Crezul

Crezul creştin niceo - constantinopolitan

Cred într-Unul Dumnezeu Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.

Cred într-Unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Singurul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii;
Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut;
Care pentru noi oamenii şi pentru mântuirea noastră S-a pogorât din ceruri, S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om;
Care S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit, a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
Care S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui; Care iarăşi va veni cu slavă, să judece vii şi morţii, El a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit;

Cred în DUHUL SFÂNT, Domnul-de-viaţă-Făcătorul, Care din Tatăl purcede; Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit şi Care a vorbit prin profeţi;

Cred într-o singură BISERICĂ, sfântă, universală şi apostolică.

Mărturisesc un singur botez pentru iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor şi viaţa lumii viitoare.

Amin.